De Zorg

Voor de zorg geldt nog steeds dat dit in Venlo beter kan worden geregeld. Inmiddels is er weliswaar een beter inkoopbeleid, echter bestaat “zorg” niet enkel uit de inkoop daarvan. Bij de jeugdzorg rommelt het nog steeds door misstanden. Bij het faciliteren wordt onvoldoende rekening gehouden met bereikbaarheid. De Huizen van de Wijk, informatie & adviespunten, open inlooppunten, et cetera vormen een wirwar aan loketten en balies en het is vaak onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Tijd om daar structuur in aan te brengen en de informatievoorziening daaromtrent te verduidelijken.

  • Bereikbaarheid verbeteren (aansluiting met OV)
  • Betere informatievoorziening

Jeugdzorg

De jeugdzorg behoeft verbetering: Er moet focus komen op betere hulpverlening binnen het gezin om uithuisplaatsing te voorkomen. Uithuisplaatsing dient een laatste middel te zijn. Jeugdzorg dient rapportages alleen op waarheden te baseren. Aannames dienen als “aanname” gemarkeerd te worden. Emotie wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd en als waarheid aangenomen, waarbij de verzorgende ouder meestal een streepje voor heeft op de andere ouder.

Uithuisgeplaatste jongeren vanaf 18 jaar worden aan hun lot overgelaten. Er dient een goede overdracht plaats te vinden. Jeugdzorg dient jongeren pas los te laten op het moment dat zij teruggeplaatst zijn of op het moment dat huisvesting, inkomsten, en dergelijke goed geregeld zijn.

Kortom, het uitgangspunt dient altijd het gezin te zijn, tenzij er sprake is van strafbare feiten (b.v. geweld, seksueel misbruik, enz.). Hierbij dient de pleger uit huis geplaatst te worden in plaats van het slachtoffer (een slachtoffer kan immers vervangen worden, waardoor de kans op recidive vergroot wordt).

  • Gezin centraal (hereniging dient het uitgangspunt te zijn, niet uithuisplaatsing)
  • Betere begeleiding van jeugdigen bij verzelfstandiging

Huizen van de wijk

In Venlo zijn er huizen van de wijk, informatie & adviespunten, open inlooppunten, buurthuizen, buurtaccommodaties, sociale wijkteams, enzovoort. Dit werkt verwarrend. De PVV pleit voor een eenduidige en heldere opzet van de huizen van de wijk met een duidelijke doelstelling.

  • Eenduidiger accommodatiebeleid