Immigratie & Integratie

Huisvesting Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn nodig, wordt geroepen. Zonder arbeidsmigranten kan geen personeel aangetrokken worden, wordt beweerd. Maar we hebben toch zeker genoeg mensen die graag willen werken maar niet aan het werk komen? Niet faciliteren wat niet nodig is. Te allen tijden dienen de inwoners van Venlo voorrang te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt.

Natuurlijk zijn er situaties waarbij arbeidsmigranten een rol spelen. Met name bij seizoensgebonden werk. Door de aanzwengelende stroom arbeidsmigranten, die door malafide uitzendbureaus geronseld worden vanuit het Oostblok, wordt de gemeente opgezadeld met het zorgdragen voor massale huisvesting. In tegenstelling tot de partijen die uit winstbejag voor deze massale instroom hebben gezorgd en daar grof geld aan verdienen, terwijl de burger maar opdraait voor zowel de overlast als de kosten (t.b.v. uitkeringen en huisvesting). Arbeidsmigranten dienen op menselijke wijze gehuisvest te worden op verantwoordelijkheid van het wervend bureau, volgens de SNF-norm (Stichting Normering Flexwonen).

Met name shortstayarbeidsmigranten verblijven op campings en recreatieparken, maar betalen (vaak) geen lokale heffingen. Dit terwijl zij wel toeristenbelasting behoren te betalen. PVV heeft voor elkaar gekregen dat de gemeente deze wil gaan innen, echter schort het aan uitvoering (capaciteitsgebrek bij het controleren van de fysieke registers). PVV stelt voor een digitaal nachtregister in het leven te roepen. Hiermee kan, buiten het feit dat er toeristenbelasting geïnd wordt, tevens gemonitord worden of deze shortstayarbeidsmigranten wel shortstayarbeidsmigranten zijn en niet ten prooi zijn gevallen aan malafide mensenhandelaren.

In Venlo worden inmiddels plannen gesmeed om een grootschalig arbeidsmigrantenpark te realiseren zoals “Dominicatessen” (Albertushof) en “Ulingsheide” (Trappistenklooster). Dergelijke grote opvangcentra zijn debet aan overlast, zoals in Venlo-Oost merkbaar is bij “Bethanië”. Wanneer arbeidsmigranten geen geld meer in het laadje brengen worden zij zonder pardon op straat gezet met als gevolg illegale tentenkampen achter stadion De Koel (Bericht: "Overlast-in-bos-bij-de-koel").

De PVV is tegen deze ontwikkelingen en wil zich de komende jaren inzetten om dit nader onder de aandacht te brengen.

  • Naleven nachtregister, digitaal en actueel
  • Huisvesting shortstayarbeidsmigranten op bedrijventerrein conform SNF-norm
  • Geen grootschalige huisvesting
  • Venlonaren eerst!

Asielzoekers

In Venlo hebben wij jarenlang in de wijk ’t Ven opgezadeld gezeten met een AZC. Daarnaast is er sprake van huisvesting van asielzoekers (al dan niet uitgeprocedeerd), waarvoor een taakstelling geldt vanuit de Provincie. Wat betekent dit concreet voor Venlo? De PVV vindt dat wij als Gemeente niet hoeven te voldoen aan deze taakstelling. De Provincie kan hooguit een geldboete opleggen of de kansloze gelukszoekers elders huisvesten in de provincie waar een bestuur wel over zich heen laat lopen.

  • Geen AZC’s meer in Venlo
  • Geen voorrang statushouders opnemen bij prestatieafspraken met woningcorporaties