Wonen

Overbewoning

Extra aandacht behoeft het fenomeen overbewoning. Overbewoning is helaas een veelvoorkomend probleem. Het is een lucratieve business voor malafide huisjesmelkers, maar het brengt ook gevaren met zich mee daar er vaak provisorische aanpassingen worden gedaan aan een woning, die niet ten goede komen aan de brandveiligheid. Ook leidt overbewoning tot een excessieve toename van zwerfafval in de wijk. Dit is van invloed op de leefbaarheid en de volksgezondheid. Daarnaast leidt het ook tot intensievere parkeerproblematiek.

De gemeente doet te weinig met dit soort signalen. De PVV pleit dan ook voor een laagdrempelige manier om overbewoning te melden bij de gemeente. Er dient gehandhaafd te worden op de vergunning. Bij overtreding betekent dit het rechtstreeks intrekken van de vergunning.

Er is al een paraplubestemmingsplan om het aantal huisvestingen in een woning terug te dringen van 4 naar 2, maar zonder handhaving is dat niet genoeg! Wat de PVV betreft dient dit topprioriteit te krijgen. Het paraplubestemmingsplan dient echter breder getrokken te worden.

De PVV pleit voor een meldpunt waar inwoners melding kunnen maken van overbewoning en van aan overbewoninggerelateerde overlast.

  • Meldpunt overbewoninggerelateerde overlast
  • Illegale overbewoning dient aangepakt te worden, zodat malafide huisjesmelkers geen kans krijgen!
    • Antispeculatiebeding
    • Uitbreiding paraplubestemmingsplan

Scheefwonen

Scheefwonen speelt in heel Nederland, en dus ook in Venlo. Een belangrijke oorzaak kan gevonden worden in de tekort schietende doorstroommogelijkheden. Sociale huur en koop komt niet beschikbaar doordat het verleidelijk is om met een beter inkomen toch in deze woning te blijven. Ook zal, indien de kinderen uit huis zijn, het huren van een nieuw appartement vaak duurder zijn. Hierdoor komen er te weinig woningen beschikbaar voor starters, maar ook voor senioren. Doorstromen zou beter gestimuleerd kunnen worden. In geval van huur bestaat de mogelijkheid om afspraken te maken met woningstichtingen inzake de huurlasten. Denk hierbij aan prestatieafspraken of bijvoorbeeld antispeculatiebeding.

  • Prestatieafspraken maken met onze partners om doorstroom te stimuleren
  • Investeren in bouwrijpe gronden voor redelijke (marktconforme) prijzen t.b.v. starters

Sociale Huur/Koop

De grootste krapte op de woningmarkt wordt veroorzaakt door massa-immigratie, waarbij statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt. De gemeente dient hier niet aan mee te werken! Wat ook helpt is het uitzetten van aanbestedingen waarbij de focus ligt op de sociale sector en de starters, in plaats van de middenmoot. In 2022 zullen gemeenten voor 30 procent zelf mogen vaststellen dat opgeleverde woningen in het sociale segment vallen. Dit moet Venlo zeker opvolgen, maar ook stimuleren. Hieraan kunnen ook zogenaamde hofjes voor ouderen gekoppeld worden.

  • Nieuwe woonconcepten stimuleren ter bevordering van de zelfstandigheid/zelfredzaamheid
  • Statushouders geen voorrang verlenen op onze woningmarkt